<
شرکت مدیریت تولید برق زاگرس

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، جناب آقای مهندس طرز طلب مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به ه ادامه

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب دستاوردهای ذیل در اردیب ادامه

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نظر دارد خرید پکیج های خورشیدی قابل حمل را از طریق انجام تشریفات مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذا ادامه

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب دستاوردهای ذیل در فروردین ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، در مراسمی که در روز شنبه مورخ 14/02/1398 در نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید از تما ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، در روز یکشنبه مورخ 15/02/1398 طی مراسمی از کارگران نمونه واحد های مختلف نیروگاه، ت ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر در سال 1397 با همت تمامی پرسنل، موفق به ثبت 4568/695 کیلو وات آ ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، اعضاء هیأت مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در تاریخ 25/01/1398 از نیر ادامه

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب رتبه های برترذیل در پاییز ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر و به نقل از دبیر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نیروگاه، در سال 1397 تعداد 12 جلسه با ادامه

صفحات