شرکت مدیریت تولید برق زاگرس

جلسه انتخابات اعضا انجمن شطرنج کارگران استان کرمانشاه.

طی نامه ای از سوی مهندس طرز طلب مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروی برق حرارتی در راستای تشکیل شورای سیاستگذاری امور بهداشت

نیروگاه زاگرس کوثر در بهار 1396 موفق به ثبت رکورد آمادگی تولید برق به میزان 1156249 مگاوات ساعت بر اساس صورتحساب بازار برق گردید.

با اجرای سالیانه پیاپی هشت دوره کنفرانس ملي نیروگاههای برق با هدایت انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، مشعل فروزان این رویداد بزرگ ملی این بار به دست: شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر سپرده شده تا به یاری پروردگار میزبانی نهمين کنفرانس... ادامه

جلسه ی کمیته علمی داخلی نیروگاه ، با حضور آقایان مرکباتی و مهدی پور

حضور آقایان مهدی پور و مرکباتی در مورخ 95/10/13 و انجام ارزیابی اولیه مقالات وارجاع آن به داوران مربوطه .

صفحات