<
شرکت مدیریت تولید برق زاگرس

بازدید اعضای هیأت مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر از نیروگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، اعضاء هیأت مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در تاریخ 25/01/1398 از نیروگاه بازدید نمودند.

در این بازدید گزارش کاملی از فعالیت های شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر توسط مهندس عباسی بسمع و نظر ایشان رسید.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, April 27, 2019