<
شرکت مدیریت تولید برق زاگرس
مناقصه شماره 03-97/98 (خرید پکیج های خورشیدی قابل حمل)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
موضوع مناقصه/ مزایده:
خرید پکیج های خورشیدی قابل حمل 03-97/98
نوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه عمومی یک مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
سایت شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر www.zkccpp.ir
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
دویست میلیون ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
یک میلیون ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
1398/04/04ساعت 14:30
توضیحات:

تضمین شرکت در مناقصه : ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ یکصد و سی میلیون ریال.

محل دریافت اسناد : سایت نیروگاه

 شرکت های دریافت کننده اسناد مناقصه تقاضای شرکت در مناقصه را طی نامه کتبی به شماره نمابر 34642831 – 083 ارسال نمایند.

 اسناد شامل: 1- شرایط مناقصه 2- فرم پیشنهاد قیمت 3- فرم مشخصات فنی 4- نمونه قرارداد

 محل تحویل اسناد تکمیل شده : امور بازرگانی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

به پیشنهادهای فاقدامضاء،مشروط ،مخدوش وپیشتهاداتی که بعداز انقضاء مدت مقرردرفراخوان واصل شود،مطلقاٌ ترتیب اثرداده نخواهد شد.