<
شرکت مدیریت تولید برق زاگرس
97-07 خرید و توزیع غذا جهت پرسنل
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
موضوع مناقصه/ مزایده:
07-97 خرید و توزیع غذا جهت پرسنل
نوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
چهارصد میلیون ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
توضیحات:


محل دریافت اسناد : سایت نیروگاه
 شرکت های دریافت کننده اسناد مناقصه تقاضای شرکت در مناقصه را طی نامه کتبی به شماره نمابر 34642831 – 083 ارسال نمایند.
 اسناد شامل: 1- شرایط مناقصه 2- فرم پیشنهاد قیمت 3- فرم مشخصات فنی 4- نمونه قرارداد
 محل تحویل اسناد تکمیل شده : امور بازرگانی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
به پیشنهادهای فاقدامضاء،مشروط ،مخدوش وپیشتهاداتی که بعداز انقضاء مدت مقرردرفراخوان واصل شود،مطلقاٌ ترتیب اثرداده نخواهد شد.